ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden H.J. de Rooy Lederwaren BV, gevestigd te Waalwijk

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HJ de Rooy / dR Amsterdam. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van HJ de Rooy / dR Amsterdam. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het afronden van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. HJ de Rooy / dR Amsterdam behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door HJ de Rooy / dR Amsterdam erkend.
1.4 HJ de Rooy / dR Amsterdam garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal HJ de Rooy / dR Amsterdam bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsen van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van HJ de Rooy / dR Amsterdam zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door HJ de Rooy / dR Amsterdam geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW met uitzondering van landen buien de EU.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een wettelijk vastgestelde periode zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan HJ de Rooy / dR Amsterdam heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de wettelijke termijn na aflevering schriftelijk melding te maken bij HJ de Rooy / dR Amsterdam. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt HJ de Rooy / dR Amsterdam er zorg voor dat binnen uiterlijk 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door HJ de Rooy / dR Amsterdam aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij HJ de Rooy / dR Amsterdam slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
· audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
· de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
4.4 Modelformulier: download hier het modelformulier herroepingsrecht.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij HJ de Rooy / dR Amsterdam, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van HJ de Rooy / dR Amsterdam. HJ de Rooy / dR Amsterdam houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 HJ de Rooy / dR Amsterdam respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 HJ de Rooy / dR Amsterdam maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan HJ de Rooy / dR Amsterdam) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan HJ de Rooy / dR Amsterdam. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan HJ de Rooy / dR Amsterdam schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door HJ de Rooy / dR Amsterdam gegrond worden bevonden, zal HJ de Rooy / dR Amsterdam naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van HJ de Rooy / dR Amsterdam en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van HJ de Rooy / dR Amsterdam) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van HJ de Rooy / dR Amsterdam gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van HJ de Rooy / dR Amsterdam voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 HJ de Rooy / dR Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens HJ de Rooy / dR Amsterdam in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van HJ de Rooy / dR Amsterdam en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt HJ de Rooy / dR Amsterdam zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden HJ de Rooy / dR Amsterdam slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van HJ de Rooy / dR Amsterdam gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 HJ de Rooy / dR Amsterdam kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen HJ de Rooy / dR Amsterdam en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door HJ de Rooy / dR Amsterdam op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 HJ de Rooy / dR Amsterdam behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van HJ de Rooy / dR Amsterdam gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 HJ de Rooy / dR Amsterdam is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van HJ de Rooy / dR Amsterdam alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 HJ de Rooy / dR Amsterdam behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HJ de Rooy / dR Amsterdam gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien HJ de Rooy / dR Amsterdam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 HJ de Rooy / dR Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door HJ de Rooy / dR Amsterdam aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij HJ de Rooy / dR Amsterdam zolang de afnemer de vorderingen van HJ de Rooy / dR Amsterdam uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van HJ de Rooy / dR Amsterdam wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door HJ de Rooy / dR Amsterdam geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan HJ de Rooy / dR Amsterdam of een door HJ de Rooy / dR Amsterdam aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin HJ de Rooy / dR Amsterdam haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die zaken te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht HJ de Rooy / dR Amsterdam zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan HJ de Rooy / dR Amsterdam.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen HJ de Rooy / dR Amsterdam en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van HJ de Rooy Lederwaren BV kennis, tenzij HJ de Rooy / dR Amsterdam er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Voorwaarden gebruik Achteraf betalen optie (indien als betaalmiddel aangeboden)

14.1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van HJ de Rooy / dR Amsterdam producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland.
14.2. U bent 18 jaar of ouder.
14.3. Om de financiële risico’s van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij een aangesloten instantie. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of HJ de Rooy / dR Amsterdam uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen.
14.4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen, zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd.
14.5. U bent verplicht HJ de Rooy / dR Amsterdam op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van HJ de Rooy / dR Amsterdam per email of schriftelijk aan de Klantenservice van HJ de Rooy / dR Amsterdam worden doorgegeven.
14.6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

15. Achteraf betalen optie algemeen: wijze van betalen (indien als betaalmiddel aangeboden)
15.1. HJ de Rooy / dR Amsterdam heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u namens of in opdracht van HJ de Rooy / dR Amsterdam naast de (digitale) factuur, kort daarna een email met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.
15.2. U erkent dat de betaaldienst diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan HJ de Rooy / dR Amsterdam en dat de betaaldienst in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens HJ de Rooy / dR Amsterdam, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens HJ de Rooy / dR Amsterdam wordt erkend.
15.3. Op voornoemde factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van de betaaldienst ook een email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
15.4. Voor het ontvangen van de email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct email adres opgeeft. Indien u een niet correct email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een email met betaalkoppeling van de desbetreffende betaaldienst.

16. Achteraf betalen optie: betalingsvoorwaarden en betaaltermijn
16.1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door de betreffende betaaldienst ontvangen te zijn.
16.2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
16.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft HJ de Rooy / dR Amsterdam het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van ophogingen dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
16.4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde email adres. U ontvangt hiervoor een email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een email, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.
16.5. Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, dan draagt HJ de Rooy Lederwaren, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede ophogingen en anderszins) over aan de desbetreffende betaaldienst.
16.6. Indien een vordering wordt overgedragen aan de desbetreffende betaaldienst bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal de desbetreffende betaaldienst. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
16.7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht de desbetreffende betaaldienst (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan de desbetreffende betaaldiesnt. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website onder het logo van de desbetreffende betaaldienst.
16.8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door de desbetreffende betaaldienst van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

17. Privacy Statement van de desbetreffende betaaldienst
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van de desbetreffende betaaldienst. Deze kunnen deze gegevens al dan niet in statistische vorm (laten) gebruiken voor kredietwaardigheid toetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling.
Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom de desbtreffende betaaldienst uw verzoek heeft geweigerd.

18. Cookies
18.1. De website van HJ de Rooy / dR Amsterdam plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van HJ de Rooy / dR Amsterdam beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat HJ de Rooy / dR Amsterdam na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. HJ de Rooy / dR Amsterdam gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.
18.2. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt HJ de Rooy / dR Amsterdam inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan HJ de Rooy / dR Amsterdam de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. HJ de Rooy / dR Amsterdam kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
18.3. Social Media. Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via HJ de Rooy / dR Amsterdam cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status.

Algemene voorwaarden H.J. de Rooy